Get Adobe Flash player

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Rue Borgerforening

 

 

§ 1.

Foreningens navn er Rue Borgerforening. Foreningen er hjemmehørende i Rue by, Søndersø kommune på formandens adresse.

 
 
§ 2.
Foreningens formål er at samle Rue's beboere omkring fælles aktiviteter og være talerør til offentligheden.
 
 
§ 3.
Som stemmeberettigede medlemmer kan optages husstande og enkeltpersoner med bopæl i Rue. Personer med bopæl udenfor Rue kan optages, dog uden stemmeret ved generalforsamlingen.
 
 
§ 4.
Kontingent fastsættes det første år til kr. 25,- pr. person. Derefter fastsættes kontingentet på den ordinære general- forsamling.
 
 
§ 5.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 1. februar, og indkaldes med 14 dages varsel.
Generalforsamlingens dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab.
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen).
  6. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for to år. Herefter er 3/4 personer på valg hvert år. Første gang ved lodtrækning. Alle valg er skriftlige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Eventuelt.
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest d. 1. januar, og skal fremgå af indkaldelsen.
 
 
§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når 25% af det samlede antal stemmer ved skriftlig henvendelse kræver en ekstraordinær general- forsamlin. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på samme måde som til den ordinære. Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæring herom.
 
 
§ 7.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan nedsætte udvalg.
Bestyrelsen kan ikke stifte gæld på foreningens vegne.
 
 
§ 8.
Ændring af disse vedtægter samt opløsning af foreningen kan kun ske på en lovlig indvarslet generalforsamling og med en majoritet på 2/3 af de aftivne stemmer. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig indkaldes til ekstraordinær generlforsamling, hvor der til vedtagelse kræves 2/3 flertal fra de fremmødte. Ved foreningens opløsning anvendes formuen efter general- forsamlingens beslutning.
 

 

Skriv kommentar! (0)

Begivenheder

Ingen begivenheder
Maj 2024
S M T O T F L
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Søgning

Mobil

Scan koden og få mobilversionen

af rueborger.dk på din smartphone